Aktuellt

Dränering vid fastighet 701 och 719

I vecka 48 har vår planerade dränering längs asfaltvägen vid 701 och vid 719 genomförts i egen regi. Vid 701 har Vi lagt ner dräneringsrör i syfte att vattnet som tidigare rann över vägen tas om hand och leds ner i diket. Det återstår att ordna en bättre avrinning från brunnarna på andra sidan vägen ner till sjön vilket görs när vattnet har sjunkit undan. Vid 719 lades ett dräneringsrör under vägen för att leda ner vattnet till diket bredvid. Vi kunde genomföra detta i egen regi då Sven ställde upp som grävmaskinist, vi kunde hyra grävmaskin och Evert, Våge och Bengt deltog från styrelsen. Stort tack till alla !

Enkätundersökning om väg nio ”slingan”!

På årsstämman berättade flera att de ville ha väg nio den s k ”slingan” fortsatt grusbelagd. Vägen sköts av Torsås kommun och inte av vägsamfälligheten, men då vi beslutat att stöta på kommunen att en upprustning av vägen behövs så tyckte vi det var intressant att veta vad boende och berörda tycker om att ha antingen grus eller asfaltsbeläggning.

Därför har vi via mail frågat berörda vad de tycker. Resultatet av enkäten blev en smärre övervikt för grus (11) mot asfalt (9), två (2) tycker att det går bra med vilket som och sex  (6) tillfrågade har inte svarat.

Vi kommer till Torsås kommun både muntligt och skriftligt påtala att vägen behöver en rejäl förbättring.